اعضای هیات علمی


   مریم لشنی زادگان - Maryam Lashani Zadegan
مرتبه علمی : استاد - Professor
رشته : شیمی معدنی 
ایمیل: m_lashani@alzahra.ac.ir
Google Scholar  
سامانه علم سنجی
شماره تماس: 85692629

   
   
  لیدا فتوحی - Lida Fotouhi
مرتبه علمی : استاد - Professor
رشته : شیمی تجزیه 
ایمیل:  lfotouhi@alzahra.ac.ir
Google Scholar 
سامانه علم سنجی
شماره تماس: 85692618   
   
قدسی محمدی زیارانی - Ghodsi Mohammadi Ziarani
مرتبه علمی : استاد - Professor
رشته : شیمی آلی 
ایمیل:gmohammadi@alzahra.ac.ir
gmziarani@hotmail.com
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس: 85692617
   
   منصوره زاهدی - Mansoureh Zahedi
مرتبه علمی : دانشیار - Associate Professor
رشته : شیمی فیزیک
ایمیل: zahedi@alzahra.ac.ir
zahedi45@yahoo.com
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس:85692615
   
   سعید دهقانپور فراشاه - Saeed Dehghanpour Farashah
مرتبه علمی : استاد - Professor
رشته : شیمی معدنی
ایمیل: dehghanpours@alzahra.ac.ir
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس:85692611 

   
   زهرا طالب پور - Zahra Talebpour
مرتبه علمی :استاد -  Professor
رشته : شیمی تجزیه 
ایمیل: ztalebpour@alzahra.ac.ir
ztalebpour@yahoo.com
ztalebpour@gmail.com
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 85692619
   
   عبدالحمید علیزاده - Abdolhamid Alizadeh
مرتبه علمی: استاد - Professor
رشته : شیمی آلی
ایمیل: a.alizadeh@alzahra.ac.ir 
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 85692652
   
  مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی تجزیه
ایمیل: kh.ghanbari@alzahra.ac.ir
kh_ghanb@yahoo.com
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس: 85692601
   
   مریم حقیقی - Maryam Haghighi
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : مهندسی شیمی
ایمیل:m.haghighi@alzahra.ac.ir
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 85692602

   
   عمران مرادلو - Omran Moradlou
مرتبه علمی : دانشیار - Associate Professor
رشته : شیمی تجزیه 
ایمیل:  moradlou@alzahra.ac.ir
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 85692624
   
   مینا غیاثی - Mina Ghiasi
مرتبه علمی : دانشیار - Associate Professor
رشته : شیمی فیزیک 
ایمیل:  ghiasi@alzahra.ac.ir
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس: 85692602


   
   مریم عنافچه - Maryam Anafcheh
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی فیزیک 
ایمیل: m.anafcheh@alzahra.ac.ir
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس: 85692617


   
  کبری نیکوفر - Kobra Nikoofar
 مرتبه علمی : دانشیار - Associate Professor
رشته : شیمی آلی
ایمیل: k.nikoofar@alzahra.ac.ir
knikoofar@yahoo.com
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس: 85692601


   
   مرتضی شیری - Morteza Shiri
مرتبه علمی : استاد -  Professor
رشته : شیمی آلی
ایمیل: mshiri@alzahra.ac.ir
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 85692613


   
   طیبه حسین نژاد - Tayebeh Hossein Nejad
  مرتبه علمی : دانشیار - Associate Professor
رشته : شیمی فیزیک
ایمیل: tayebeh.hosseinnejad@alzahra.ac.ir
tayebeh.hosseinnejad@gmail.com
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 85692608


   
   فاطمه رفیعی - Fatemeh Rafiei
مرتبه علمی : دانشیار - Associate Professor
رشته : شیمی آلی
ایمیل: f.rafiee@alzahra.ac.ir
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 85692608


   
   حنانه حیدری صوفیانی - Hananeh Heidari Soufiani
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی معدنی
ایمیل: h.heidari@alzahra.ac.ir
hheidari12@gmail.com
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 85692650


   
   معصومه محمد نژاد - Masoumeh Mohammadnejad
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی تجزیه 
ایمیل: m.mohammadnejad@alzahra.ac.ir
masoumeh,mohammadnejad@gmail.com
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 85692650

   
   مرصع صمدی- Morasae Samadi
مرتبه علمی : استادیار- Assistant Professor
رشته: نانو شیمی
ایمیل : m.samadi@alzahra.ac.ir
Samadi88@gmail.com
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 856926

   
   ترانه حاجی اشرفی -Taraneh Haji Ashrafi
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی معدنی
ایمیل: t.hajiashrafi@alzahra.ac.ir
t.hajiashrafi@yahoo.com
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 85692619

   
   شکوفه گرانمایه - Shokoofeh Geranmayeh
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : نانو شیمی 
ایمیل:  sh.granmayeh@alzahra.ac.ir
shokoofeh.geranmayeh@gmail.com
Google Scholar
سامانه علم سنجی
شماره تماس : 85692618

   
   عطیه رضوانیان - Atiyeh Rezvanian
مرتبه علمی : استادیار - Assistant Professor
رشته : شیمی آلی
سامانه علم سنجی
Google Scholar
ایمیل:rezvaniana@alzahra.ac.ir
شماره تماس :85692650
   

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/30
تعداد بازدید:
3023
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده شیمی
 chem[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.