شوراها و کارگروه های تخصصی

شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
اعضای شورا: دکتر دهقانپور ( ریاست دانشکده ) - دکتر لشنی زادگان ( معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ) - دکتر نیکوفر ( معاونت پژوهشی و اجرایی) - دکتر حاجی اشرفی ( مدیر گروه شیمی معدنی ) - دکتر رضوانیان ( مدیر گروه شیمی آلی ) - دکتر عنافچه ( مدیر گروه شیمی فیزیک و نانو ) - دکتر محمد نژاد ( مدیرگروه شیمی تجزیه ).
شورای پژوهشی 
اعضای شورا: دکتر دهقانپور ( ریاست دانشکده) - دکتر لشنی زادگان ( معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ) - دکتر نیکوفر ( معاونت پژوهشی و اجرایی ) - دکتر محمدی زیارانی ( نماینده پژوهشی گروه شیمی آلی ) - دکتر فتوحی ( نماینده پژوهشی گروه شیمی تجزیه ) - دکتر حیدری صوفیانی ( نماینده پژوهشی گروه شیمی معدنی ) - دکتر صمدی امین ( نماینده پژوهشی شیمی فیزیک و نانو )
شورای آزمایشگاه ها
اعضای شورا: دکتر دهقانپور ( ریاست دانشکده) - دکتر لشنی زادگان ( معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ) - دکتر نیکوفر ( معاونت پژوهشی و اجرایی) - دکتر طالب پور ( نماینده گروه شیمی تجزیه ) - دکتر شیری ( نماینده گروه شیمی آلی ) - دکتر حاجی اشرفی ( نماینده گروه شیمی معدنی ) - دکتر گرانمایه ( نماینده گروه شیمی فیزیک و نانو )
شورای برنامه ریزی
اعضای شورا: دکتر دهقانپور ( ریاست دانشکده) - دکتر لشنی زادگان ( معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ) - دکتر نیکوفر ( معاونت پژوهشی و اجرایی) - دکتر فتوحی (نماینده برنامه ریزی گروه شیمی تجزیه) - دکتر غیاثی ( نماینده برنامه ریزی گروه شیمی فیزیک و نانو ) - دکتر نیکوفر ( نماینده برنامه ریزی گروه شیمی آلی ) - دکتر حاجی اشرفی ( نماینده برنامه ریزی گروه شیمی معدنی)
شورای بودجه 
اعضای شورا: دکتر دهقانپور ( ریاست دانشکده) - دکتر لشنی زادگان ( معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ) - دکتر نیکوفر ( معاونت پژوهشی و اجرایی) - 
شورای فرهنگی و انجمن های دانشجویی
اعضای شورا: دکتر دهقانپور ( ریاست دانشکده) - دکتر صمدی ( انجمن علمی شیمی) - خانم شاه کرمی ( کارشناس پژوهش) - خانم مسافر (نماینده فرهنگی) - خانم شاه کرمی (کارشناس IT)
شورای IT 
اعضای شورا: دکتر دهقانپور ( ریاست دانشکده) - دکتر نیکوفر ( معاونت پژوهشی و اجرایی) - خانم شاه کرمی ( کارشناس IT) 
شورای مدیران مسئول مجلات
اعضای شورا:
 

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/19
تعداد بازدید:
442
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده شیمی
 chem[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.