نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي شیمیمنو اصلي شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه
نمودار سازمانی
افتخارات
برنامه راهبردی و عملیاتی
ریاست دانشکده
معاونین و مدیران
شوراها و کارگروه های تخصصی
مجموعه تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
معاون آموزشی
وظایف آموزش
اخبار دفاعیه ها
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
سایر فرم ها
پرسش های متداول FAQ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
مجلات دانشکده
انجمن علمی شیمی
هسته های پژوهشی-طرح های پسا دکتری
فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر
تقویم پژوهشی
فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
شیمی
شیمی کاربردی
شیمی محض
شیمی معدنی
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک و نانو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آموزشی
تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اعضای هیات علمی
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امكانات </span>امكانات
خدمات آزمایشگاهی
مدیریت سبز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارسال پیام به رئیس دانشکده
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse آزمایشگاه آموزشیآزمایشگاه آموزشی
شیمی عمومی1
شیمی عمومی 2
شیمی معدنی 1
شیمی معدنی 2
شیمی صنعتی
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2
Collapse آزمایشگاه تحقیقاتیآزمایشگاه تحقیقاتی
آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي
آزمایشگاه های تحقیقاتی
آزمایشگاه تحقیقاتی جداسازی
Collapse گروه شیمیگروه شیمی
درباره گروه
اعضای هیئت علمی
معرفی آزمایشگاه ها
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
سرفصل دروس
خدمات آزمایشگاهی
همکاران بازنشسته
طرح درس
فرم نیازسنجی آزمایشگاه
Collapse منو اصلي شیمیمنو اصلي شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه
نمودار سازمانی
افتخارات
برنامه راهبردی و عملیاتی
ریاست دانشکده
معاونین و مدیران
شوراها و کارگروه های تخصصی
مجموعه تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
معاون آموزشی
وظایف آموزش
اخبار دفاعیه ها
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
سایر فرم ها
پرسش های متداول FAQ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
مجلات دانشکده
انجمن علمی شیمی
هسته های پژوهشی-طرح های پسا دکتری
فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر
تقویم پژوهشی
فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
شیمی
شیمی کاربردی
شیمی محض
شیمی معدنی
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک و نانو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آموزشی
تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اعضای هیات علمی
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امكانات </span>امكانات
خدمات آزمایشگاهی
مدیریت سبز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارسال پیام به رئیس دانشکده
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse منو اصلي شیمیمنو اصلي شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه
نمودار سازمانی
افتخارات
برنامه راهبردی و عملیاتی
ریاست دانشکده
معاونین و مدیران
شوراها و کارگروه های تخصصی
مجموعه تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
معاون آموزشی
وظایف آموزش
اخبار دفاعیه ها
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
سایر فرم ها
پرسش های متداول FAQ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
مجلات دانشکده
انجمن علمی شیمی
هسته های پژوهشی-طرح های پسا دکتری
فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر
تقویم پژوهشی
فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
شیمی
شیمی کاربردی
شیمی محض
شیمی معدنی
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک و نانو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آموزشی
تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اعضای هیات علمی
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امكانات </span>امكانات
خدمات آزمایشگاهی
مدیریت سبز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارسال پیام به رئیس دانشکده
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse منو اصلي شیمیمنو اصلي شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه
نمودار سازمانی
افتخارات
برنامه راهبردی و عملیاتی
ریاست دانشکده
معاونین و مدیران
شوراها و کارگروه های تخصصی
مجموعه تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
معاون آموزشی
وظایف آموزش
اخبار دفاعیه ها
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
سایر فرم ها
پرسش های متداول FAQ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
مجلات دانشکده
انجمن علمی شیمی
هسته های پژوهشی-طرح های پسا دکتری
فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر
تقویم پژوهشی
فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
شیمی
شیمی کاربردی
شیمی محض
شیمی معدنی
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک و نانو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آموزشی
تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اعضای هیات علمی
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امكانات </span>امكانات
خدمات آزمایشگاهی
مدیریت سبز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارسال پیام به رئیس دانشکده
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse منو اصلي شیمیمنو اصلي شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه
نمودار سازمانی
افتخارات
برنامه راهبردی و عملیاتی
ریاست دانشکده
معاونین و مدیران
شوراها و کارگروه های تخصصی
مجموعه تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
معاون آموزشی
وظایف آموزش
اخبار دفاعیه ها
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
سایر فرم ها
پرسش های متداول FAQ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
مجلات دانشکده
انجمن علمی شیمی
هسته های پژوهشی-طرح های پسا دکتری
فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر
تقویم پژوهشی
فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
شیمی
شیمی کاربردی
شیمی محض
شیمی معدنی
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک و نانو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آموزشی
تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اعضای هیات علمی
کارشناسان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امكانات </span>امكانات
خدمات آزمایشگاهی
مدیریت سبز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارسال پیام به رئیس دانشکده
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
آدرس
گردهمایی
اطلاعیه
رویدادهای آینده
اخبار آزمایشگاه آموزشی
اخبار گروه شیمی
اخبار آزمایشگاه های پژوهشی
انجمن علمی شیمی
اخبار شیمی محض
اخبار شیمی کاربردی
اخبار شیمی فیزیک و نانو
اخبار شیمی معدنی
اخبار شیمی تجزیه
اخبار شیمی آلی
اخبار فرهنگی
Collapse امور فرهنگیامور فرهنگی
معرفی
Collapse شیمی تجزیهشیمی تجزیه
معرفی
Collapse شیمی فیزیک و نانوشیمی فیزیک و نانو
معرفی
Collapse شیمی محضشیمی محض
معرفی
Collapse شیمی کاربردیشیمی کاربردی
معرفی
Collapse شیمی معدنیشیمی معدنی
معرفی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه کلاسها
Collapse شیمی آلیشیمی آلی
معرفی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه کلاسهادانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده شیمی
 chem[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.