نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي شیمیمنو اصلي شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه
نمودار سازمانی
منشور اخلاقی
افتخارات
برنامه راهبردی و عملیاتی
ریاست دانشکده
معاونین و مدیران
شوراها و کارگروه های تخصصی
رشته ها و مقاطع تحصیلی
مجموعه تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
معاون آموزشی
وظایف آموزش
اخبار دفاعیه ها
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
تقویم آموزشی
سایر فرم ها
کهاد
راهنمای دانشجویان جدیدالورود
پرسش های متداول FAQ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
مجلات دانشکده
انجمن علمی شیمی
هسته های پژوهشی
طرح های پسادکتری
فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر
تقویم پژوهشی
فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک و نانو
شیمی معدنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آموزشی
تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اعضای هیات علمی
کارشناسان
همکاران بازنشسته
دانش آموختگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امکانات </span>امکانات
خدمات آزمایشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سبز</span>مدیریت سبز
مدیریت سبز در دانشکده
مدیریت سبز در دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارسال پیام به رئیس دانشکده
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse آزمایشگاه آموزشیآزمایشگاه آموزشی
شیمی عمومی1
شیمی عمومی 2
شیمی معدنی 1
شیمی معدنی 2
شیمی صنعتی
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2
آزمایشگاه شناسایی ترکیبات آلی
Collapse آزمایشگاه تحقیقاتیآزمایشگاه تحقیقاتی
آزمايشگاه تحقيقاتي شيمي
آزمایشگاه های تحقیقاتی
آزمایشگاه تحقیقاتی جداسازی
Collapse گروه شیمیگروه شیمی
درباره گروه
اعضای هیئت علمی
معرفی آزمایشگاه ها
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
سرفصل دروس
خدمات آزمایشگاهی
همکاران بازنشسته
طرح درس
فرم نیازسنجی آزمایشگاه
Collapse منو اصلي شیمیمنو اصلي شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه
نمودار سازمانی
منشور اخلاقی
افتخارات
برنامه راهبردی و عملیاتی
ریاست دانشکده
معاونین و مدیران
شوراها و کارگروه های تخصصی
رشته ها و مقاطع تحصیلی
مجموعه تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
معاون آموزشی
وظایف آموزش
اخبار دفاعیه ها
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
تقویم آموزشی
سایر فرم ها
کهاد
راهنمای دانشجویان جدیدالورود
پرسش های متداول FAQ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
مجلات دانشکده
انجمن علمی شیمی
هسته های پژوهشی
طرح های پسادکتری
فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر
تقویم پژوهشی
فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک و نانو
شیمی معدنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آموزشی
تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اعضای هیات علمی
کارشناسان
همکاران بازنشسته
دانش آموختگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امکانات </span>امکانات
خدمات آزمایشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سبز</span>مدیریت سبز
مدیریت سبز در دانشکده
مدیریت سبز در دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارسال پیام به رئیس دانشکده
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse منو اصلي شیمیمنو اصلي شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه
نمودار سازمانی
منشور اخلاقی
افتخارات
برنامه راهبردی و عملیاتی
ریاست دانشکده
معاونین و مدیران
شوراها و کارگروه های تخصصی
رشته ها و مقاطع تحصیلی
مجموعه تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
معاون آموزشی
وظایف آموزش
اخبار دفاعیه ها
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
تقویم آموزشی
سایر فرم ها
کهاد
راهنمای دانشجویان جدیدالورود
پرسش های متداول FAQ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
مجلات دانشکده
انجمن علمی شیمی
هسته های پژوهشی
طرح های پسادکتری
فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر
تقویم پژوهشی
فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک و نانو
شیمی معدنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آموزشی
تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اعضای هیات علمی
کارشناسان
همکاران بازنشسته
دانش آموختگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امکانات </span>امکانات
خدمات آزمایشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سبز</span>مدیریت سبز
مدیریت سبز در دانشکده
مدیریت سبز در دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارسال پیام به رئیس دانشکده
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse منو اصلي شیمیمنو اصلي شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه
نمودار سازمانی
منشور اخلاقی
افتخارات
برنامه راهبردی و عملیاتی
ریاست دانشکده
معاونین و مدیران
شوراها و کارگروه های تخصصی
رشته ها و مقاطع تحصیلی
مجموعه تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
معاون آموزشی
وظایف آموزش
اخبار دفاعیه ها
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
تقویم آموزشی
سایر فرم ها
کهاد
راهنمای دانشجویان جدیدالورود
پرسش های متداول FAQ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
مجلات دانشکده
انجمن علمی شیمی
هسته های پژوهشی
طرح های پسادکتری
فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر
تقویم پژوهشی
فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک و نانو
شیمی معدنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آموزشی
تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اعضای هیات علمی
کارشناسان
همکاران بازنشسته
دانش آموختگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امکانات </span>امکانات
خدمات آزمایشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سبز</span>مدیریت سبز
مدیریت سبز در دانشکده
مدیریت سبز در دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارسال پیام به رئیس دانشکده
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse منو اصلي شیمیمنو اصلي شیمی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه
نمودار سازمانی
منشور اخلاقی
افتخارات
برنامه راهبردی و عملیاتی
ریاست دانشکده
معاونین و مدیران
شوراها و کارگروه های تخصصی
رشته ها و مقاطع تحصیلی
مجموعه تصاویر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آموزشی</span>آموزشی
معاون آموزشی
وظایف آموزش
اخبار دفاعیه ها
اخبار و اطلاعیه های آموزش
آیین نامه آموزشی کارشناسی
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دکتری
آیین نامه امتحانات
تقویم آموزشی
سایر فرم ها
کهاد
راهنمای دانشجویان جدیدالورود
پرسش های متداول FAQ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهشی</span>پژوهشی
معاون پژوهشی
آیین نامه ها و فرم های پژوهشی
مجلات دانشکده
انجمن علمی شیمی
هسته های پژوهشی
طرح های پسادکتری
فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر
تقویم پژوهشی
فرهنگی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
شیمی آلی
شیمی تجزیه
شیمی فیزیک و نانو
شیمی معدنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزمايشگاه ها</span>آزمايشگاه ها
آموزشی
تحقیقاتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
اعضای هیات علمی
کارشناسان
همکاران بازنشسته
دانش آموختگان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امکانات </span>امکانات
خدمات آزمایشگاهی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سبز</span>مدیریت سبز
مدیریت سبز در دانشکده
مدیریت سبز در دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارسال پیام به رئیس دانشکده
ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Collapse منو متفرقهمنو متفرقه
آدرس
گردهمایی
اطلاعیه
رویدادهای آینده
اخبار آزمایشگاه آموزشی
اخبار گروه شیمی
اخبار آزمایشگاه های پژوهشی
انجمن علمی شیمی
اخبار شیمی محض
اخبار شیمی کاربردی
اخبار شیمی فیزیک و نانو
اخبار شیمی معدنی
اخبار شیمی تجزیه
اخبار شیمی آلی
اخبار فرهنگی
Collapse امور فرهنگیامور فرهنگی
معرفی
Collapse شیمی تجزیهشیمی تجزیه
معرفی
مدیر گروه
اعضای هیأت علمی گروه
اعضای هیأت علمی پیشکسوت
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه کلاس ها
مرکز آنالیز و بیو آنالیز
Collapse شیمی فیزیک و نانوشیمی فیزیک و نانو
معرفی
مدیر گروه
اعضای هیأت علمی گروه
اعضای هیأت علمی پیشکسوت
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه کلاس ها
Collapse شیمی محضشیمی محض
معرفی
Collapse شیمی کاربردیشیمی کاربردی
معرفی
Collapse شیمی معدنیشیمی معدنی
معرفی
مدیر گروه
اعضای هیأت علمی گروه
اعضای هیأت علمی پیشکسوت
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده توسط اساتید
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه کلاسها
Collapse شیمی آلیشیمی آلی
معرفی
اعضای هیأت علمی گروه
مدیر گروه
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
اهداف درس
برنامه کلاسها
برنامه امتحانات
دروس ارائه شدهدانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده شیمی
 chem[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.