هسته های پژوهشی

ارائه و انجام هسته های پژوهشی از سال 1395 در دانشگاه الزهرا (س) آغاز شده است. هسته با درخواست یکی از اعضای هیأت علمی به عنوان مجری و تعدادی از اعضای هیأت علمی دیگر و دانشجویان به عنوان همکار در قالب قراردادهای یکساله و سه ساله آغاز شده و بعد از داوری به صورت قرارداد، مابین مجری و معاونت پژوهشی دانشگاه انجام می شود. به پیوست فرایند آغاز و انجام طرح پژوهشی و طرح های پژوهشی انجام شده و خاتمه یافته دانشکده شیمی آورده شده است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان هسته / طرح پژوهشی

1

مرتضی شیری

سنتز مواد آلی

2

مجید ممهد هروی

طراحی و تهیه نانو ذرات جدید فلزی و نهش آنها روی بسترهای مناسب و بکار گیری آنها در کاتالیزواکنشهای آلی با تاکید برواکنش های چند جزئی

3

لیدا فتوحی

الکتروسنتز برخی ترکیبات آلی، پلیمری و چارچوب های فلزی - آلی جهت بررسی رفتار الکتروکاتالیزوری آنها در نانو کامپوزیتها با روش های الکتروشیمی، اسپکتروالکتروشیمی و میکرو استخراج الکتروغشایی

4

زهرا طالب پور

ساخت و بررسی کارایی فازهای جاذب برای استخراج و جداسازی ترکیبات سمی از نمونه های حقیقی پیچیده

5

شکوفه گرانمایه

تهیه نانو ساختارهای مناسب جهت تعیین، اندازه گیری و حذف آلاینده های محیط زیست

6

مریم عنافچه

بررسی محاسباتی فولرنهای دکوره شده با لیتیم به منظور افزایش جذب هیدروژن

7

طیبه حسین نژاد

مدل سازی ساختار و خواص کاتالیست های آلی فلزی با بکارگیری روشهای شیمی محاسباتی

8

سعید دهقان پور فراشاه

سنتز و اصلاح پسا سنتز سازه های فلز-آلی

9

عمران مرادلو

ساخت ابرخازن و سلولهای خورشیدی به عنوان ابزارهای ذخیره و تولید انرژی الکتریکی

10

حنانه حیدری صوفیانی

مشتقات نانوسلولوزی و بررسی کاربردی آنها

11

کبری نیکوفر

تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیزوری نانو مایعات یونی در برخی واکنش های چند جزئی آلی

12

خدیجه قنبری

تهیه ، خواص و کاربردهای نانو کامپوزیت آلی فلزی

13

یحیی شیرازی بهشتی ها

طراحی و سنتز ترکیبات هتروسیکلی جدید

14

قدسی محمدی زیارانی

کاربرد نانو کاتالیست ها در سنتز مواد آلی دارای فعالیت بیو لوژیکی

15

مریم حقیقی

سنتز نانو زئولیت های zsm-11 و zsm-5 و مطالعه کاربر آن در بعضی فرایند های نفتی مانند شکست مولکول های بلند زنجیره و حذف ترکیبات حلقوی

16

عطیه رضوانیان

ارائه واکنش های چند جزئی جدید در جهت سنتز تک ظرفی هتروسیکل های فعال بیولوژیکی

17

مینا غیاثی

طراحی و شبیه سازی بازدارنده ها و فعال کننده های جدید آنزیم کربونیک آنهیدراز به منظور کنترل بیماری های مغز واعصاب

18

ترانه حاجی اشرفی

نانو پلیمر های کوئوردیناسیون به عنوان کاتالیزگر واکنش های شیمیایی

19

مرتضی شیری

سنتز ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن دار

20

مجید ممهد هروی

تهیه کاتالیست های جدید و کاربرد آن ها در سنتز ترکیبات هتروسیکلی و واکنش های آلی به روش چند جزئی

21

قدسی محمدی زیارانی

عامل دار کردن سطوح مختلف نانو ساختار ها با گونه های دارای گروه های کربونیلی و دیگر گروه های آلی و بررسی خصلت کاتالیزگری آنها در سنتز ترکیبات هتروسیکل و مطالعه خواص و کاربرد های آنها

22

فاطمه رفیعی

سنتز و شناسایی نانو کاتالیزورهای هتروژن مغناطیسی آلی فلزی بر پایه مس، نقره و پالادیوم و بررسی فعالیت کاتالیزوری آنها در واکنش های آلی

23

عمران مرادلو

تولید و ذخیره انرژی های تجدید پذیر با سلول های خورشیدی و ابر خازن های بر پایه اکسید های فلزی با رویکرد محیط زیستی

24

فائزه فرزانه

طراحی ساخت و شناخت برخی نانو کاتالیزگرها جهت فرآیند های کاتالیزوری (اکسایش بیو دیزل و تخریب نوری وغیره)

25

مریم عنافچه

طراحی لیگند های گازانبری فولرن بر پایه نظریه تابعی چگالی

26

مجید ممهد هروی

طراحی، تهیه نانو ذرات مختلف و نهش آنها بر روی بستر های متفاوت و مطالعه خواص کاتالیتیکی هتروژنی آنها بر روی واکنش های آلی

27

لیدا فتوحی

به کار گیری نانو کامپوزیت های پلیمری و نانو ذرات در حسگرها، شناسایی توالی ژنوم ها و استخراج باروشهای الکتروشیمیایی و میکرواستخراج الکتروغشایی

28

زهرا طالب پور

به کار گیری پیشرفت های نوین در روش های ریز استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی برای جداسازی و اندازه گیری مواد فعال در نمونه حقیقی

29

کبری نیکوفر

سنتز و شناسایی نانو ساختار های دو یا چند لایه ای و بررسی فعالیت کاتالیزوری آنها در سنتز ترکیبیات چند حلقه ای هتروسیکلی

30

قدسی محمدی زیارانی

سنتز و شناسایی نانو کاتالیزگرهای ناهمگن جدید و بررسی خواص و یا کاربردهای آنها

31

مجید ممهد هروی

طراحی و تهیه کاتالیست های جدید بر پایه مواد طبیعی و شیمیایی و کار برد انها در واکنشهای آلی

32

سعید دهقانپور

سنتز، شناسایی و اصلاح سازه های فلز- آلی کربوکسیلاتی، مطالعه در فرآیندهای کاتالیزوری، تثبیت و رفع آلاینده ها، Co2 و ...

تاریخ به روز رسانی:
1403/02/29
تعداد بازدید:
459
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده شیمی
 chem[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.